Selektor potomků

To, že se vlastnosti ve stylech dědí, nám při vytváření stylů ušetří mnoho práce. Místo pracného nastavování všech vlastností stačí nastavit jejich základní hodnoty a poté pouze vyjmenovat výjimky. Pro nastavování výjimek je velice výhodné použít selektor potomků, který může vypadat třeba takto: h1 em. Vyhovuje všem elementům em, které se vyskytují v určitém kontextu, v našem případě uvnitř elementu h1.

Uvedenou vlastnost můžeme elegantně použít pro nastavení menšího písma pro položky hlouběji vnořených seznamů:

li ol, li ul { font-size: smaller }

Tato deklarace nám neříká nic jiného, než že v číslovaných a nečíslovaných seznamech obsažených uvnitř položky jiného seznamu bude použita menší velikost písma.

Selektory potomků můžeme samozřejmě kombinovat i s ostatními selektory. Například:

.preface blockquote { font-style: italic }
#java code { color: red }

Obrázek 33. Elementy vybrané pomocí selektoru div ul

Elementy vybrané pomocí selektoru div ul

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus