Vlastnosti

Vlastností, které lze pomocí stylů nastavit, je přes padesát. Jejich kompletní přehled nalezneme v tabulkách, kde jsou tematicky rozčleněny. Nejdůležitější z těchto vlastností probereme i samostatně.

Informace v tabulkách jsou uspořádány jednotně. První sloupec obsahuje název vlastnosti. Druhý sloupec přináší seznam přípustných hodnot. V tomto seznamu jsou použity některé operátory se speciálním významem (viz tabulka 7 – „Přehled syntaktických operátorů“).

Tabulka 7. Přehled syntaktických operátorů

Konstrukce Význam
A | B Právě jedna z entit A a B
A || B Alespoň jedna z entit A a B v libovolném pořadí
[ ... ] Skupiny
? Předcházející entita je nepovinná
{A,B} Předcházející entita se opakuje nejméně A-krát a nejvíce B-krát

Třetí sloupec uvádí implicitní hodnotu – tj. tu, která se pro danou vlastnost použije, pokud není ve stylu změněna. Další sloupec vymezuje elementy, na které se daná vlastnost vztahuje. Většinou se jedná o všechny, ale existují jisté výjimky. Pro tyto účely si elementy rozdělíme do tří skupin:

  • Blokové elementy jsou ty elementy, před i za kterými je zalomena řádka (např. H1 a P).

  • Inline elementy jsou běžnou součástí textu na řádce. Nemají okolo sebe žádné zalomení řádek (např. STRONG).

  • Nahrazované elementy jsou ty, které jsou nahrazeny nějakým obsahem a pro jejichž zařazení do okolního textu stránky jsou důležité pouze jejich rozměry (např. IMG a OBJECT).

Pátý sloupec nás informuje o tom, zda se vlastnost dědí i pro vnořené elementy. Následuje sloupec s informací o způsobu interpretace procentních hodnot. Ty se totiž u každého elementu mohou vztahovat k něčemu jinému. Poslední sloupec stručně popisuje danou vlastnost.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus