Alternativa pro prohlížeče bez podpory rámů

Jelikož stránka, která definuje rozložení rámů, je jinak prázdná, v prohlížečích, které nepodporují rámy, se nic nezobrazí. Upřímně řečeno dnes již snad všechny prohlížeče používané na osobních počítačích rámy podporují. Dokonce i textové prohlížeče stránku s rámy poznají a nabídnou možnost přechodu na jednotlivé rámy. Problém však může nastat v případech, kdy si stránky prohlížíme z nějakého kapesního počítače nebo mobilního telefonu. Stále proto existuje dobrý důvod pro vytvoření alternativy pro nerámové prohlížeče. Stačí v elementu noframes uvést text, který se má zobrazit v případě, kdy se nezobrazují rámy.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN"
           "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd">
<html>
<head>
<title>Str�nka s r�my</title>
</head>
<frameset rows="80, *">
 <frame src="logo3.html" frameborder="0">
 <frameset cols="30%, 70%">
  <frame src="obsah3.html" frameborder="0">
  <frame name="hlavni" src="uvod3.html" frameborder="0">
 </frameset>
 <noframes>
  <p>V� prohl�e� nepodporuje r�my. To je velk� �koda, proto�e s
    nimi je prohl�en� na�� p��ru�ky �pln� hra�ka. I p�esto se v�ak
    pod�vejte na <a href="obsah.html">jej� obsah</a>, odkud se
    dostanete na jednotliv� kapitoly.</p>
 </noframes>
</frameset>
</html>

V našem příkladě je vhodné použít noframes i pro zařazení stručného obsahu do každé kapitoly. Snadný přechod mezi kapitolami bude snadný i pro uživatele prohlížečů bez podpory rámů.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
           "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>�vod</title>
</head>
<body>

<noframes>
<a href="uvod.html">�vod</a> | <a href="kap1.html">HTML dokument</a> |
<a href="kap2.html">Odkazy</a> | <a href="kap3.html">Form�tov�n�</a> |
<a href="kap4.html">Tabulky</a> | <a href="kap5.html">Kask�dov� styly</a>
</noframes>

<h1>�vod</h1>

<p>Kdysi byly civiliza�n�m fenom�nem automobil, telefon �i
televize. Dnes toto m�sto patrn� zauj�m� Internet. Tato po��ta�ov�
s�, kter� p�vodn� vznikla pouze pro akademick� ��ely, se po��tkem
90. let za�ala ���it i do komer�n� sf�ry a dnes je jej� pou��van� ji�
t�m�� masovou z�le�itost�.</p>

<p>Nejprve byla pou��v�na t�m�� v�hradn� pro usnadn�n� a urychlen�
komunikace pomoc� elektronick� po�ty. Dnes je druhou nejpou��van�j��
s�ovou slu�bou <em>World-Wide Web</em>, kter� umo��uje prezentovat
t�m�� libovoln� informace v p�ehledn�m a p��jemn�m grafick�m
prost�ed�. Informace jsou ulo�eny ve form� <em>WWW str�nek</em>, kter�
jist� v�ichni zn�me jako textov� dokumenty dopln�n� o obr�zky, zvukov�
sekvence atd. Ka�d� str�nka m��e nav�c odkazovat na jin� dokumenty
um�st�n� kdekoliv v Internetu -- tomuto zp�sobu �len�n� dokument� se
��k� <em>hypertext</em>.</p>

<p>...</p>

</body>
</html>

Tip

Věrni heslu Internetu Buď konzervativní v tom, co poskytuješ, a tolerantní k tomu, co přijímáš, bychom měli vždy své stránky s rámy upravovat tak, aby byly přístupné i pro prohlížeče bez podpory rámů.

Poznámka

Pokud jste si poslední ukázku prohlédli v prohlížeči, nejspíše jste si všimli, že mezi jednotlivými rámy je nepěkná několik pixelů široká čára, která rozbijí vzhled stránky. V Internet Exploreru ji můžeme odstranit použitím nestandardního atributu framespacing:

<frameset rows="80, *" framespacing="0">

Netscape umí totéž, když použijeme nestandardní atribut border:

<frameset rows="80, *" border="0">

Chceme-li aby mezera mezi rámy nebyla v žádném z prohlížečů, použijeme oba dva atributy zároveň.

<frameset rows="80, *" framespacing="0" border="0">

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus