Text

Souhrn vlastností, které ovlivňují formátování textu, je v tabulce ???. Mezi nejpoužívanější bude asi patřit vlastnost text-align, která určuje způsob zarovnání. Kromě klasických hodnot left, rightcenter, které známe z HTML od atributu ALIGN, se nabízí i hodnota justify. V tomto případě bude text zarovnán do bloku – rovné budou oba dva okraje textu.

Další důležitou vlastností je line-height. Ta určuje velikost řádkování. Můžeme ji zadat buď absolutně (14pt) nebo relativně jako násobek či procento velikosti písma. Aby se text dobře četl, mělo by být řádkování alespoň o 2 body větší než písmo. V tabulce 9 – „Přehled délkových jednotek“ jsou uvedeny všechny jednotky, které můžeme používat pro určování délky. Jednotky můžeme rozdělit do dvou základních skupin – na relativní a absolutní. První se vztahují k velikosti písma nebo rozlišení obrazovky. Druhé jsou pevně vázány na běžně používané jednotky délky.

Tabulka 9. Přehled délkových jednotek

Jednotka Popis
em Výška aktuálního písma. Odpovídá šířce písmene `M'.
ex Výška písmene `x'.
px Pixely. 1px odpovídá jednomu bodu obrazovky.
in Palce. 1in = 2,54 cm = 72 pt
cm Centimetry.
mm Milimetry. 10mm = 1 cm
pt Body. 1pt = 1/72 in = 1/12 pc
pc Pica. 1pc = 12 pt

Poznámka

Internet Explorer 3.x4.0 považuje jednotky em, ex za stejně velké jako px. Při jejich použití se v IE dočkáme nepěkných výsledků.

Když můžeme ovlivnit výšku řádky, můžeme ovlivnit i to, jak se na této řádce budou jednotlivé elementy vertikálně zarovnávat. K tomu slouží vlastnost vertical-align. Z HTML již známe hodnoty top, bottommiddle. Zajímavou možností je subsuper. Ty zajistí, že element bude umístěn jako dolní resp. horní index. Standardní hodnotou je baseline, která zajistí vyrovnání účaří elementu s účařím okolí. Při vertikálním zarovnání můžeme použít i procenta. Interpretují se jako posunutí elementu nahoru o poměrnou část výšky řádky. Pokud chceme, aby byl nějaký element posunut o čtvrtinu řádky dolů, použijeme deklaraci vertical-align: -25%.

Další užitečnou vlastností je text-indent. Umožňuje nastavit velikost odstavcové zarážky – tj. o kolik bude první řádka odstavce odsazena. Můžeme použít buď určení délky nebo procentní část šířky nadřazeného elementu (tím je běžně šířka okna prohlížeče).

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus