Atributy elementu table

Již jsme si řekli, že šířku rámečku okolo tabulky lze ovládat pomocí atributu border. Mezi další užitečné atributy patří cellpadding. Pomocí něj můžeme určit vzdálenost obsahu buňky od okrajů buňky (opět v pixelech). Této vlastnosti využijeme poměrně často, protože jinak jsou údaje v tabulce příliš namačkány:

<table border="1" cellpadding="5">
<tr>
 <th>Rok</th>
 <th>Obrat A</th>
 <th>Obrat B</th>
</tr>
<tr>
 <td>1994</td>
 <td align="right">12,6 mil.</td>
 <td align="right">3,6 mil.</td>
</tr>
<tr>
 <td>1995</td>
 <td align="right">11,7 mil.</td>
 <td align="right">5,9 mil.</td>
</tr>
<tr>
 <td>1996</td>
 <td align="right">8,3 mil.</td>
 <td align="right">9,7 mil.</td>
</tr>
</table>

Atribut cellspacing naopak zvětšuje mezeru mezi jednotlivými buňkami:

<table border="1" cellspacing="10">
<tr>
 <th>Rok</th>
 <th>Obrat A</th>
 <th>Obrat B</th>
</tr>
<tr>
 <td>1994</td>
 <td align="right">12,6 mil.</td>
 <td align="right">3,6 mil.</td>
</tr>
<tr>
 <td>1995</td>
 <td align="right">11,7 mil.</td>
 <td align="right">5,9 mil.</td>
</tr>
<tr>
 <td>1996</td>
 <td align="right">8,3 mil.</td>
 <td align="right">9,7 mil.</td>
</tr>
</table>

Tabulka 3.


U tabulky lze určit požadovanou šířku pomocí atributu width. Jeho hodnotou může být buď šířka v pixelech nebo procento. V případě procenta se šířka tabulky určí jako poměrná část šířky okna prohlížeče. Na obrázku 21 – „Explicitní určení šířky tabulky“ si můžeme prohlédnout naši tabulku nejprve s šířkou udanou absolutně <table width="300"> a poté i se šířkou zadanou relativně jako <table width="30%">.

Obrázek 21. Explicitní určení šířky tabulky

Explicitní určení šířky tabulky

Tabulky lze obtékat textem podobně jako obrázky. Pokud u tabulky použijeme atribut align s hodnotou left nebo right, bude tabulka umístěna vlevo (resp. vpravo) a text stránky bude obtékat okolo ní. Použijeme-li align="center", umístí se tabulka doprostřed řádky.

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus