Formátování

Abychom správně pochopili všechny vlastnosti, které ovlivňují formátování stránky, musíme se seznámit s formátovacím modelem, který je v CSS používán. V tomto modelu je výsledkem zobrazení každého elementu jeden nebo několik obdélníkových boxů. Všechny boxy se skládají ze samotného obsahu elementu. Kromě toho mohou obsahovat vnitřní okraj, rámeček a vnější okraj (viz obr. 37 – „Formátovací model“).

Obrázek 37. Formátovací model

Formátovací model

K nastavení velikosti vnějšího okraje slouží vlastnosti začínající na margin. Obdobně k nastavení velikosti vnitřního okraje slouží vlastnosti začínající na padding. U rámečku lze kromě jeho velikosti nastavit i barvu (border-color) a styl (border-style). Přehled všech těchto vlastností přinášejí tabulky ???, ??????.

Mnoho z výše uvedených vlastností lze nastavit jedinou deklarací pro všechny čtyři strany (horní, pravá, dolní a levá). Počet hodnot přiřazených takovéto souhrnné vlastnosti může být od jedné do čtyř. Použijeme-li pouze jednu hodnotu, bude platit pro všechny čtyři strany. Při použití dvou hodnot bude první platit pro horní a dolní stranu a druhá pro levou a pravou stranu. Při použití tří hodnot budou postupně odpovídat horní, pravé a dolní straně. Pro levou stranu bude použita stejná hodnota jako pro pravou. Zápis

BODY { margin: 1em 2em }    BODY { margin: 1em 2em 3em }

je ekvivalentní s

BODY { margin-top: 1em;     BODY { margin-top: 1em;
    margin-bottom: 1em;       margin-bottom: 3em;
    margin-right: 2em;       margin-right: 2em;
    margin-left: 2em }       margin-left: 2em }

V této skupině ještě nalezneme vlastnosti widthheight, které slouží k nastavení šířky a výšky elementu. Uplatní se zejména u nahrazovaných elementů (obrázky).

Pomocí vlastnosti float můžeme z elementu udělat plovoucí objekt. To znamená, že pak bude obtékán okolním textem zleva či zprava. Tato vlastnost odpovídá nastavení atributu ALIGN u obrázků na hodnotu LEFT nebo RIGHT. Svou obdobu má v HTML i vlastnost clear, která určuje, zda se element zobrazí až po skončení všech plovoucích objektů. Můžeme si vybrat, zda se bude čekat na skončení všech objektů (hodnota both) nebo jen na skončení objektů vpravo (right) či vlevo (left). Následující krátký styl umístí všechny obrázky jako plovoucí objekty vlevo. Všechny nadpisy první a druhé úrovně budou vždy začínat až pod obrázky.

IMG   { float: left }
H1, H2 { clear: both }

Tento dokument je určen výhradně pro osobní potřebu seznámení se s jazykem HTML a tvorbou webových stránek. Jakékoliv jiné použití, včetně dalšího šíření, pořizování kopií, použití při školeních a výuce apod. je výslovně zakázáno a bude považováno za porušení autorských práv.


Copyright © 1997–2014 Jiří Kosek
blog comments powered by Disqus